Stress

9537170378_a3a309cfe6_bStress kan bero på skiftande anledningar orsakad av ens livssituation i arbete, relation eller på grund av jobbiga händelser. Oftast är stress en kombination av dessa. Därtill kan svårigheter finnas att kunna strukturera och sätta gränser för ens kapacitet. Vissa använder termen positiv stress, vilket jag finner helt motsägande då det enligt mig inte finns stress som är positiv. Tvärtom handlar stress om rädsla där en kroppslig beredskap sker. Kropp och sinne reagerar inför en eventuell kamp/flykt eller underkastelse/uppgivenhet situation. Detta är sedan 100 miljoner år en nedärvd biologisk princip för att skydda individen och artens överlevnad.

Vid stress sätter kroppen in hög alarmberedskap där bl a rodnad, hjärtklappning eller muskelspänning kan framträda eller där andningen kan bli ytlig. Även stresshormon stimuleras som noaradrenalin, adrenalin, cortisol och endorfiner. Vid plötslig stressreaktion sker initialt cortisol ökning för att sedan minskas vid långtgående stress orsakad av motreguleringssystem. Emotionellt kan en person som är stressad bli lättretlig och irriterad samt självupptagen. Bristande empatiförmåga är vanligt då det mer handlar om att överleva dagen. Personen kan även börja glömma saker och kroppsligt kan motoriken bli fumlig, vilket gör att personen tappar saker eller kan ramla och slå dig. Även immunsystemet hämmas. Vissa personer kan börja tröstäta p.g.a. att det aptithämmade hormonet leptin minskar. Detta kan leda till att bukfetma uppstår och då är det vanligt med höga blodfetter eller högt kolesterol samt högt blodtryck. Även svåra sömnproblem är mer en regel än undantag.

Vid längre tids stresspåslag riskeras kroppen att utveckla psykosomatiska sjukdomar som exempelvis fibromyalgi eller mag- och tarmbesvär. Till och med hjärtattack kan vara orsakad av stress. Även utbrändhet eller utmattningsdepression samt kroniskt trötthetssyndrom kan vara orsakad av långa perioder av frustration p.g.a. av att kroppen inte längre svarar på kraftfull stress utan efter en längre tids stress inträder uppgivenhet. Ångest och panikattacker kan även förekomma.

Ett annat begrepp som kan används är maladaptiv stressreaktion där olika stressfaktorer uppstått orsakad av påfrestningar som ledd till beteendeförändringar eller emotionella symtom. Ett påtagligt lidande har skett utöver vad som annars kan förväntas av stressupplevelsen men även en klar försämrad funktion framträds antingen socialt eller i studier samt arbete. Symtomen skall då ha utvecklats inom en tre månadsperiod.

Graphicrip.com_166844615Vid riktig allvarlig stress och där katastrofupplevelse skett som skräck, hjälplöshet och dödshot kan post traumatiskt stressyndrom (PTSS eller PTSD) utvecklas. Den traumatiska händelsen kan förfölja patienten antingen medvetet eller omedvetet. Plågsamma minnesbilder kan uppträda, mardrömmar kan ske eller dissociativa flashbackupplevelser kan uppstå. Även oförmåga att minnas viktiga delar av händelser är vanligt och personen kan omedvetet få intensivt fysiskt obehag inför yttre eller inre signaler som symboliserar eller liknar någon del av den traumatiska händelsen. Även undvikande av vissa stimuli eller stressorer som associeras med traumat kan ske. Även psykosomatiska sjukdomar är vanligt.

Minnet av en stressad eller traumatisk händelse (även s.k. betingad fruktan) lagras i hjärnans två minnessystem hippocampus som bland annat styr närminnet och amygdala som är en del av känslominnet vid tinningloben. Vad jag förstår är det amygdala som varnar om fara föreligger och kan göra det reflektoriskt och kopplar vidare till olika områden i hjärnan och kroppen, vilket gör att den stressade personen exempelvis reagerar med oro, hjärtklappning eller andfåddhet. Därtill försämras minnet, bristande koncentrationsförmåga uppstår och kreativiteten försämras. Detta gör att stress får personen att prestera mindre och den stressade mår mycket dåligt. Amygdala är utvecklat vid födseln medan hippocampus inte är färdigutvecklat förrän vid 3 års ålder. Vid stress har det visat sig att en del av hjärnans funktioner slås ut som vid riktig svår och obehandlad PTSS – PTSD där hippocampus skrumpnar och explicit minnet blir nedsatt.