Coaching

Hemsida16Coaching syftar mer till att vara ett stöd i den situation du befinner dig i och mer som terapeut ha ett konstruktivt uppmuntrande förhållningssätt. På ett engagerande sätt tillser vi att du får igång din kreativa kraft och att du även blir medveten om att du kan ha svar och lösningarna inom dig. Du skall kunna känna att du har möjligheter att påverka din situation. Vi försöker belysa din situation ur andra infallsvinklar som kan leda till ökade insikter och därmed ge möjligheter till förändring av din situation. Det handlar om att utveckla och stimulera dina tankar och att vara i kontakt med dina känslor.  Därtill att omsätta nyförvärvade kunskaper i handling, vilket innebär att en konsolidering sker. Samtalsfrekvenserna kan variera från 1 gång i veckan till var 14; dag eller 1 gång i månaden. Denna kontakt brukar inte vara långvarig om det inte framkommer att djupare problematik finns.