Skam och Skamkänsla

Hemsida36Skam och skamkänsla uppstår när du känner att du inte har blivit sedd och uppskattad för den person du är samt vad du gör. En person som känner sig skamfylld blir ofta underlägsen och upplever ofta en otillräcklighet. Inte minst kan det framkomma i vissa situationer eller i relationer. Oftast hänger skam ihop med svag självkänsla och dåligt självförtroende. Under skam finns ofta en längtan att egentligen få bli sedd och att få våga uttrycka och vara den person denna är. Känsla av utanförskap är vanligt, vilket kan leda till isoleringstendenser trots att rädsla för övergivenhet finns. Kärleksbehovet är stort och längtan till att på ett naturligt sätt få relatera till andra finns.

Skam gör att en person inte har ett ”Jag” där egna känslor, tankar och behov uttrycks, vilket gör att en osynlighet uppstår. P.g.a. bristande initiativ förmåga tycker den skamfyllde inte om kreativa lösningar utan är inkörd i gamla hjulspår och gör ofta det som han eller hon blir tillsagd att göra. Detta p.g.a. av rädsla för att återigen uppleva skamfyllda situationer och bli utsatts för andras ev. påhopp. Om skam är sprungen ur svårigheter från barndomen kan detta göra att personen har svårt för att säga något dåligt om föräldrarna och istället idealiserar dem då det ses som något hemskt att uppge föräldrarnas brister. Detta p.g.a. en stark bindning till föräldrarna, vilket beror på att personen inte har bearbetat sina känslor till dem och blivit en självständig individ. I terapi kan personen få möjligheter att sluta identifiera sig i rollen som; ”-jag är ingen bra person utan en skamlig person”, till att vakna upp från sin förvrängda bild och se på ett annat sätt; ”-jag blev dåligt behandlad och jag vill försona mig med det som hänt”.