Det inre arbetet och din sanna essens

Jag har under många år haft en inre healingprocess med mig själv där jag jobbat med olika lager i mitt inre. För att kunna ha klarat av det arbetet, har jag haft hjälp med olika mästare men även änglar. De har varit mycket aktiva och stöttande i mitt healingarbete och de finns även med mig i mitt klientarbete. Jag har i samarbete med dem fått otroligt mycket kunskaper och kontakten med dem har verkligen förändrat mitt liv. Jag rekommenderar därför dig gärna att gå någon kurs jag har eller komma för personlig konsultation. Jag kommer nu den 10/8 ha en healingkurs: Nefertiti Kosmiska Healing, där du kommer få arbeta med dig själv men även möta bland annat mästare, gudinnor och änglar. Varmt välkommen och titta gärna in på min hemsida: www.dynamisktarbete.se

 

Det inre arbetet och din sanna essens

Det jag nu vill dela med mig efter många års erfarenhet är att jag ser att det är mycket gynnsam att just nu arbeta med sig själv och då ha fokus på det inre arbetet. Att avsätta tid för det inre arbetet gagnar inte bara en själv utan även ens livssituation och hur man förhåller sig till den yttre världen. Att vara i sin sanna essens med sig själv och att kunna stå i sin sanning är nu av betydelse, inte minst om du nu även vill manifestera saker. Ni är alla bärare av en ljuskraft inom er som är oerhört vackert. Tillgången till den kraften kan dock vara blockerad, vilket kan handla om att man har låst dörrarna till ens inre rum och då även kanske till ens inre sanning. Kanske kan det även ha lett till att man har öppnat dörrarna till en yttre påverkan just därför att man inte litar på ens egna sanning. I värsta fall kan låsning ha skapats och i värsta fall kan det skett så kraftfullt så att ego skapas. Jag pratar här svårigheter kring sanning utifrån ego som är skapad utifrån bristbehov som exempelvis kan förtäckas av att man uppvisar dömande, ha veta best attityd eller att man i sin osäkerhet uppvisar någon form av makt eller dominans. Det är inte bara det här som skapar konflikter såväl inom personen som till det yttre utan det uppvisas såväl inom relationer som i samhället i stort. Som jag ser det och många med mig är det nu viktigt att inse att vi är sprungen från något större och för att upptäcka det så kan man inte bara logiskt förstå det utan jag tror att det bäst sker genom en inre resa där du genom upplevandet kan förstå mer vad den inre sanningen av dig själv egentligen innebär och därmed få ökad förståelse för den universella kraften som vi bär inom oss.

Vad händer om inga eller få undantagna skapar ett själv utan att den inre kontakten med sig själv sker. Som ni förstår sviktar då grunden till en själv och personen existerar då på ett annat plan som egentligen inte finns, en illusion skapas. Projektioner kommer av ett ursprung av att inte vilja känna djupet av sig själv och trivas med sig själv, men om en person står i sin kraft och styrka genom sitt sanna jag då vägleds hon rätt i sina beslut och en inre trivsel uppstår då hon känt att det här har jag exempelvis gjort och skapat i djupet av mig själv. Hon hade bland annat också börjat älska sig själv och då börja förstå värdet av att existera, vilket är viktigt för att förstå meningen med livet. Ja, för ni är livet och det finns nog ingen större mening än att få känna livet och att få tillåtelse att vara livet i dess sanna natur. Det handlar naturligtvis också om att få vara den man är och hitta sin plats bland mångfalden av alla vi är. När ni är i kontakt med det inre med er själva och gudskontakten har etablerats då kan frekvenserna av er själva höjas. Ni medvetandegör då även er själva till högre medvetandeplan. Tjänar ni er själva genom införlivandet av denna gudskontakt då kommer ni även mer börja älska er själva och därmed börjar ni bejaka er själva och då närs ni. Lås inte er att se vad andra gör då det i grunden egentligen inte har någon betydelse för då lägger du in betydelsen av vad de andra gör och skapar den grunden i dig själv. I värsta fall kan en prägling skapas. Glöm inte heller förmåga till urskiljning och till att se vad som verkligen pågår i ditt inre i förhållande till det yttre så risken för projektion och missförstånd uteblir även här.

Frågeställningen blir här; är det egentligen den sanna grunden för dig och din existens att vara beroende av vad andra gör? Vi pratar om relationer och situationer där ni tvingas in i något du inte vill eller när någon missbrukar någon till att göra denna illa eller där andras uppfattningar är viktiga än mina egna. Detta är inte att tjäna ljuset utan en svaghet av att inte trivas med sig själv. Den personen famlar i svackor med sig själv för den saknar egen värdet och en djupare förståelse av sig själv. För du är ljus och kärlek och inget annat. När du är i den grunden, i ljus och kärlek till dig själv då verkar du på ett helt annat plan än att du önskar förgöra, missbruka det som finns omkring dig. Att vara bärare av ljus ser jag som att förvalta en del av det som är du och det är som en slags välsignelse att kunna förstå dess djupare innebörd att just vara en bärare av ljuset och att förstå dess innebörd. Du är sprungen från Källan och den verkar bara i kraft och ljus. Jag önskar att ni verkar därifrån och i djupet av mitt hjärta vill jag möta er i den kraften och att ni till fullo blir ljuset.

Rädsla, skuld och skam kan vara de mekanismer som försvårar det inre arbetet att hitta sig själv och det kan till och med leda till rädsla för sig själv men även rädsla till det yttre. Här kan hjälp vara en möjlighet och att våga öppna upp för någon annan person kan vara behövligt för att våga möta sina svårigheter. Jag pratar här om ett krafttag att söka upp professionell hjälp som kan var allt från att gå till en läkare, psykoterapeut eller till och med till en healer. Att någon annan oberoende kan hjälpa en ur sina svårigheter kan vara en del av processen att förstå sig själv men även att få hjälp att se i ett annat perspektiv för att kunna hantera svårigheter som kan uppkomma i arbete med sig själv är av vikt. Stöd, förståelse och läkning är viktig för att få medkänsla till sig själv och för att våga gå igenom det som är svårt och att även kanske ta steget till nya marker. Kanske till och med till ett nytt genuint jag.

Bli medveten om er själva och skapa förståelse till er själva då kan ni även få på en empati till andra och de som då inte har kommit till denna grund förståelse. Ni kan då försonas med det som händer därför att ni vilar på en annan grund, grunden av ljus och kärlek. Det innebär att du går in i en sanning bortom illusionen därför du har vaknat i en större förståelse av att förstå. Denna djupare insikt kan inte förstås i en logik utan jag uppfattar att ni bör uppleva och känna den insikten. Ni beträder här delar i er själva, vilket handlar om att bejaka er själva i ett sammanhang. Det handlar även om att höja upp frekvensen av er själva till en större kunskap och bortom illusionens och projektionens marker. Ni möter er själva här på ett inre existensplan. Det kan bara du göra och du är betrodd med att klar av det, egentligen kan ni redan det. Det handlar mer att öppna upp minnet till det som ni i djupet egentligen är.

Ni har en fri vilja, ja det är sant att ni har en fri vilja. Vill ni erkänna er själva genom att upptäcka er själva eller vill ni fortsätta i en sfär där ni inte har den fördjupade kontakten till er sanna natur utan där ni kopplar bort den fördjupelsen och mer lyssnar till andra och då till de som inte har den botten av grund förståelse och kontakt med sig själv som hen borde. Förstår ni nu här vilken ostabil grund ni vilar på om ni låter detta ske. Ni är Skapare men vill ni skapa från djupet av ert sanna själv eller ser ni mer att Skapelsen skall ske från ert falska själv där ni verkar i en ostabil grund och då inte heller egentligen vet om ni ville i djupet av ert hjärta göra denna Skapelse. Ser ni parodin i det hela, speciellt om en hel nation skulle falla på en sådan grund. Universum skapades av en verkan av en fördjupelse av sig själv, inte i något annat. Så min önskan är att anta utmaningen att se inåt i er själva än att rikta er energi utåt på vad andra gör. Det är i ert inre ni kan hitta er stabilitet, trygghet, grund och kreativitet. Det ni tycker är vackert, ljus fyllt och kärleksfullt, det är det som är den sanna Skapelsen för det är det som när er själ men också det som ni värnar er i er omgivning. Ni har ansvar att skapa det som är livgivande för det är det som är bestående och det är det som ger er erkännande av själv skapelsen i sig. Skapelsen älskar sin skapelse och värderar också olika skapelsformer med respekt för deras existens. Existerar inget finns ingen skapelse och varför skapa något för att sedan förgöra det, jag pratar inte om omvandling m.m som kan ske utan om att destruktivt förgöra något och därmed lämna värdet av skapelsen därhän. Så kära ni börja nu er inre resa och gå på upptäcktsfärd och finn vem du egentligen är med alla dessa kvalitéer du har. Står du på din stabila grund i ljus och kärlek då blir det även en verkan utåt för du blir stenstoden i detta men samtidigt en förmedlare av detta ljus. Våga också tro att då blir du älskad men det är även viktigt att möta förälskelsen till dig själv för känner du din trivsel med dig själv då kan du även just bli denna förmedlare. Så säg; är det inte en bättre att ljust göra detta att vara sann i sig själv för att bli en vägledare för andra att göra ljust detsamma. Enligt Johannes 14 säger Jesus; jag är vägen, sanningen och livet (och Jesus har kommit några gånger till mig för budskap och healin). Kanske kan han i detta mena att han förstod den djupare sanningen bortom illusioner och projektioner och verkade i sin sanna essens, vilket är att vara i sanning och då vägen för han verkade i gudskraften som är livet. Namaste Elizabeth