Förening av Kristusenergin – Akhenaton och Nefertiti.

Förening av Kristusenergin – Akhenaton och Nefertiti

Ni genomgår just nu jobbiga processer i ert inre och i förtydligande vill vi förklara följande att kraftfulla energiomvandlingar sker. Det kommer handla om energiomställningar där ni kommer ruckas från era icke uppbyggliga övertygelser och där ni kommer helas från era sår. Det är omvandlingar som måste ske för att komma tillbaka till dem ni är. Kristusenergin är en viktig kraft och i begynnelsen ägde ni den i ert inre. Den sammansatta kraften skall återupptas. Kristusenergin skall födas in i er så att den kan verka och skapa för er en större förståelse och att den sanna kraften kommer er till del.

En och flera byggstenar av sanningar skall föras ihop i ert inre och i enkelhet skall ni verka i sanningar från högre plan. Stabiliteten inom er kommer av att ni verkar i er ursprungskraft som i begynnelsen var tillgångar av det ni hade, något som ni idag har tappat. Ni härrör egentligen från byggstenar med en större genuinare grund.  Vi ser att ni kommer tvingas in i saker för att väckas. Ni har murar omkring er som i friktioner skapar oreda. Ni skall forcera dessa murar och öppna upp för andra sinnen, möjligheter och tankar. Ni har skapat era världsbilder och i det kollektiva har ni skapat utgångspunkter för vilka värderingar ni skall ha. Många grundantaganden som har skapats i det kollektiva kommer att vittras sönder då det är illusioner av det egentligt existerande. Det Kollektiva är en stark förenad kraft som påverkar er men som har skapat insnärjningar hos er och ni kan hamna i irrvägar av värderingar, inte minst på grund av dess starka förenade kraft. Det kollektiva motsätter den egentliga kraften av den ni är och ni vittras sönder av osanningar som ni i grunden vet är fel och därav kommer friktioner sker i ett inre och ni kommer tumlas om till nya förståelser. Detta kan smärta och göra ont och skapa tillfälliga obalanser men i det stora hela är det förlösande och bringar en sannare förståelse av allt som är. I dagsläget har det kollektiva olika värderingsgrunder som inte är uppbyggliga som exempelvis att män har mer bestämmanderätt kvinnor eller att vissa etniska grupper är mer värda än andra och ju mer jag tar för mig desto större plats får jag etc, etc. Kom dock ihåg här att ni delvis tillsammans har skapat denna gemensamma grund men som i sin felaktighet slår tillbaka till på er själva och den ni egentligen är.

Kristusenergin kan dock göra så att ni ser på ett nytt sätt och då omsätta er till en större förståelse då den verkar i tre enigheten av visdom, kraft och kärlek. Det är också då ni kommer till högre expansivt plan inom er själva. Denna energiomvandling måste ske då ni annars inte kan verka tillsammans med den större skapelsen inom er. Ni kommer inte heller förstå själva Skapelsen om ni inte heller verkar i den grund som ni kommer ifrån. Meditera gärna dagligen för att få insikter men även lugn och balans i ert inre. Vi kan nå er bäst på den vägen och vi kan arbeta mer med att hjälpa er att hitta tillbaka till den ni är. I ljus och kärlek Akhenaton och Nefertiti